Privacy verklaring

BEKNOPTE PRIVACY VERKLARING 

Uw persoonsgegevens worden opgevraagd en verwerkt door Santo, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen, Ten Nessestraat 22 en met ondernemingsnummer BE0752.874.705.

De gegevensverwerking geschiedt op basis van de contractuele relatie of toestemming als gevolg van uw opdracht en/of offerteaanvraag of op basis van ons gerechtvaardigd belang. 

Indien u niet wenst dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mede te delen per e-mail aan info (at) santo.be. U heeft steeds recht ons om inzage, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, alsook beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan hiertoe steeds een verzoek richten per e-mail aan info (at) santo.be.

In de uitgebreide privacyverklaring leest u ons beleid inzake verwerking van uw persoonsgegevens. 

PRIVACYVERKLARING

VOORAFGAAND 

Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke eisen zoals voorzien in de Europese privacyregels (GDPR) vanaf 25 mei 2018 (Hierna: ‘AVG’)

GEGEVENSVERWERKING EN VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over hoe wij, m.n.Santo, met maatschappelijke zetel te 2100 Antwerpen, Ten Nessestraat 22 en met ondernemingsnummer BE0752.874.705 (Hierna: ‘Santo’), de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt geautomatiseerd verwerkt. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, klanten- en orderbeheer en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame. 

Santo is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens en treedt op als verwerking verantwoordelijke.

RECHTMATIGHEID VAN DE VERWERKING 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. van de AVG, en meer in het bijzonder op basis van: 

– artikel 6.1.a.: uw toestemming – artikel 6.1.b.: noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst – artikel 6.1.f.: noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen 

1 Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) 

Wanneer de verwerking plaatsvindt op basis van artikel 6.1.a (toestemming) heeft u steeds het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat evenwel de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking ervan onverlet.

MEDEDELING AAN DERDEN 

Wij kunnen de gegevens die u heeft bezorgd overmaken aan een derden. Wij werken nl. samen met bepaalde dienstverleners (zoals personen die instaan voor de webhosting en IT-infrastructuur, consultants, boekhouders, advocaten,…), met wie wij een verwerkingsovereenkomst sluiten. 

Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Uw gegevens worden op geen enkel ogenblik verkocht aan derden, noch bezorgd aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Unie. 

BEWAARPERIODE 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verwerkt of zolang noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. inzake fiscale verplichtingen). 

Als u een contact- of aanmeldformulier invult, dan wel een e-mail stuurt , dan worden de gegevens die u ons meedeelt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige bewoordingen en afhandeling daarvan. 

  1. RECHTEN VAN DE BETROKKENE 

U kan uw onderstaande rechten uitoefenen middels e-mail aan info (at) santo.be of per post aan Santo te 2100 Antwerpen, Ten Nessestraat 22. 

Conform de AVG kan u: 

– te allen tijde inzage vragen van uw persoonsgegevens; – uw persoonsgegevens (laten) verbeteren indien onjuist of onvolledig; – uw persoonsgegevens laten verwijderen; – de verwerking van uw persoonsgegevens laten beperken; – bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; – kopie te bekomen (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van zijn persoonsgegevens en deze te laten doorsturen naar een andere vennootschap; 

U heeft daarenboven steeds het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

KLACHTEN 

Indien u klachten heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u uw persoonsgegevens wenst te bespreken, verzoeken wij u contact met ons op te nemen (info (at) santo.be of per post aan Santo te 2100 Antwerpen, Ten Nessestraat 22

U heeft tevens steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel of via commission@privacycommission.be.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Deze wijzigingen zullen in werking treden vanaf het moment dat ze worden gepubliceerd en u er als gevolg van het gebruik van onze website kennis van krijgt.